Faculties
Our platform is secured with Expert Staff Members. 
PHYSICS
Nitin Tripathi Sir
Prashant Kumar Sir

CHEMISTRY
Shaila Deepak Ma'am

BIOLOGY
Prachi Upadhye Ma'am

Mathematics
Tushar Khanorkar Sir
Prashant Kumar Sir